גולשים יקרים, אתר “אנימה שופ” מקדם בברכה את משתמשיו. הגלישה והשימוש באתר וביישומיו הינם אך ורק בכפוף לכל תנאי השימוש על-פי תקנון זה:

       כללי

 1. אתר האינטרנט אנימה שופ (להלן: “האתר”) משמש כאתר למתן שירותים, מידע וסחר אלקטרוני לרכישת מוצרים בתחום יצירה ועוד.
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי גולשים באתר וביישומים המצויים בו ועל כל רכישה שתתבצע על ידי גולשים באמצעות האתר בפלטפורמות הדיגיטליות השונות, לרבות במכשירים סלולאריים ובמחשבי לוח (טאבלטים), ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינם לבין  אנימה שופ. לפיכך, אנא קראו תקנון זה במלואו, בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתכם ואישורכם לאמור בתנאי שימוש אלה. על מנת לגלוש באתר ולצפות במידעו בתכנים המופיעים בו, באופן מזדמן או קבוע, בין אם כמשתמש מזדמן ובין אם כמשתמש קבוע (להלן: “הגולשים”), יש להירשם כראוי באתר. רישום כאמור יאפשר לגולשים לצפות במידע לעיון בתחומים שונים (כלל המידע באתר  ייקרא להלן: “התוכן”), אשר מצוי בבעלות חברת אנימה שופ (להלן: “החברה”) ו/או בבעלות צדדי ג’, אשר נתנו לחברה הרשאה לעשות בו שימוש (להלן: “ספקי התוכן”), כמו גם יישומים  ושירותים שונים המוצעים באתר (להלן: “השירותים”).
 3. האתר מאפשר לגולשים, בכפוף לאיסורים ומגבלות חוקיות הדין ולפי תקנון זה, לפרסם תגובות (טוקבקים), תכני גולשים השייכים להם, לרבות קישורים, תמונות, צילומים, וידאו, קבצי אודיו, סרטונים, אנימציות, איורים, צילומים, לרבות במסגרת פורומים, פרסומים ומסרים אישיים (להלן:”תכני גולשים”).

חברות והרשמה לאתר

 1. גישה חופשית לכל התוכן המופיע באתר תתאפשר רק לגולשים אשר יירשמו כמנויים, ואילו לגולשים שלא יירשמו כמנויים תתאפשר גישה לחלק מן התוכן בלבד.
 2. האתר רשאי לשנות את כמות התוכן ואת סוגי התוכן  של השירותים הזמינים  לקטגוריות שונות של גולשים ומנויים, ועשוי להגדיל או להקטין, מעת לעת, את התוכן והשירותים הזמינים לרשות מנויים בתשלום או לבעלי כניסת  גישה מוגבלת. מובהר כי מנויים וגולשים לא יקבלו החזר בעקבות שינויים אלו.
 3. גולשים אשר יירשמו כמנויים יוכלו לקבל, מעבר לגישה חופשית לכלל שירותי התוכן, גם שירותים נוספים ובהתאם לסוג המנוי שירכשו (להלן: “המנויים”).
 4. החברה רשאית לעדכן את דמי המנוי או את מבנה המנוי מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ותיידע את המנויים על כך.
 5. הגולשים נדרשים להקפיד על סודיות הסיסמה ושימוש זהיר ואחראי בחשבונם בכדי  למנוע שימוש וניצול לרעה של חשבונם. הסיסמה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי גורם אחר. הגולשים פוטרים בזאת את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה ו/או סליקה אשר אינה מתבצעת ישירות על ידי האתר.
 6. האתר רשאי, על-פי שיקול דעתו הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותיו, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, וכן להסיר מהאתר תכנים ומידע  ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת הגולשים או צד ג’ כלשהו.
 7. המנוי יחודש באופן אוטומטי, אלא אם כן הוא בוטל על ידי החברה, או על ידי הודעה ברורה מצד המנוי באמצעות הדואר האלקטרוני. החלטה על ביטול המנוי תתאפשר לאחר שתשלח אליו הודעה בדואר אלקטרוני על חידוש אוטומטי כאמור של המנוי 30 ימים לפני תום תקופת המנוי.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים  את המנוי או את כניסת  הגישה המוגבלת לכל גולש אשר לפי שיקול דעתה, הפר את תנאי השימוש באתר, גם ללא הודעה מראש וללא התחייבות נוספת כלפי הגולש. הגולש לא יהא זכאי להחזר כספי כלשהו בנסיבות אלו.

רכישה בחנות האתר

 1. כל רכישה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור (Link) לאתר צד ג’, לרבות האתרים המקושרים, אינה כוללת את החברה כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין הגולש לבין המפרסם/צד ג’ הנוגע בדבר. החברה אינה צד לכל עסקה כזו, היא לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם יופנה הגולש באמצעות קישורים מהאתר ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו, והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים למכירה. פרסומת המוצגת באתר מטעם צד ג’ שאינו החברה הינה קניינו של צד ג’ המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות צד ג’ המפרסם. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. כמו כן, הימצאותו באתר של קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
 2. טרם ביצוע רכישה באתר, יש לבצע תחילה הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם גולש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. כדי שההזמנה ,בוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא ניתן להבטיח את ביצוע ההזמנה.
 3. חיוב הגולש בגין הרכישה יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או חשבון פייפאל לאחר ביצוע הרכישה ולאחר שתתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי או חשבון פייפאל. עם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי או פייפאל, תינתן הודעה מתאימה כי הרכישה אושרה או נדחתה.
 4. גולשים המבצעים רכישה מצהירים בזאת כי הם כשירים לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והגולשים הינם קטינים (מתחת לגיל 18) או אינם זכאים לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושם באתר כאילו קיבלו את אישור האפוטרופוס.
 5. לידיעת הגולשים: הגשת פרטים אישיים כוזבים בהקשר זה, לרבות ביחס לאמצעי התשלום, מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשים התשל”ז-1977 והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 6. ביטול רכישה שנעשתה ישירות מהחברה אפשרי בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981. ביטול רכישה שנעשתה ממפרסם/צד ג’ כפופה לתקנון של המפרסם/צד ג’.

השימוש בתוכן האתר

 1. השימוש בתוכן האתר הינו שימוש אישי ופרטי בלבד. הגולשים אינם רשאים לאפשר העברת התוכן או להרשות שימוש כלשהו בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדי ג’.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגולשים מתחייבים כי התוכן לא ישמש אותם ו/או אחרים למטרות רווח ו/או למטרות מסחריות ו/או עסקיות כלשהן ו/או באופן שעלול לפגוע בעסקי החברה, ובכלל זה הצגת ו/או אחסון התוכן מחוץ לאתרים, לרבות אתרים אחרים ברשת האינטרנט או   בכל מדיה אחרת.
 3. מובהר בזאת כי האיסור על שימוש מסחרי ו/או עסקי בתוכן חל ביחס לכלל סוגי התוכן באתר, לרבות תכנים ופרסומים של צדדי ג’.

כללי השימוש באתר

 1. הגולשים מתחייבים לא להפר הוראות כל דין בקשר עם שימוש או גלישה באתר וכן לא להעלות ו/או לפרסם באתר כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם,  ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע  בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981. למען הסר ספק מובהר כי האיסורים הנ”ל חלים כולם גם ביחס להעלאת קישורים לחומרים ו/או תכנים הפסולים כאמור.
 2. הגולשים מתחייבים שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתם באתר, בהתנהגות, מעשה ומחדל, בין במישרין ובין בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, לא לפרסם לשון הרע, לא לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט, לא להפר צו, לא לבצע  פרסום אסור על פי דין, או פגיעה בזכויות צדדי ג’.
 3. הגולשים מתחייבים שלא לפגוע בחברה ו/או בגולשים אחרים של האתר או ברשת האינטרנט בכלל, וכן להימנע לחלוטין מאיסוף נתונים עליהם, לרבות  באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתר ולרבות  בתכני הגולשים, תכנים פרסומיים ואחרים, ובכלל זה שלא להתערב בקוד המקור של האתר. כמו כן הגולשים מתחייבים להימנע ממשלוח “דואר זבל”, מכתבי שרשרת ו/או כל ניסיון למסור מידע או להציע שירותים או מוצרים  שהגולשים ו/או החברה לא אישרו קבלתם.
 4. בנוסף, הגולשים מתחייבים להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר ו/או הגולשים בהם, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת “וירוסים”, “תולעים” ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו”ב.
 5. הגולשים מתחייבים שלא להשתמש באתר ו/או לפעול באתר בקשר עם איזה מהפעולות הבאות: מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות גולשים ו/או הטרדת גולשים, התחזות לאחרים, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, תעמולה פוליטית ו/או קידום מתמודדים ומפלגות בבחירות, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, איסוף פרטים על גולשים אחרים, העתקת פרטים ו/או מודעות מתוך האתרים ופרסומם או הצגתם במקום אחר לצרכים מסחריים ו/או באופן שעלול לפגוע בעסקי החברה, הצפת אתרים בהודעות חוזרות, קידום תכנים מלאכותי, פרסום חומרים שקריים או מטעים, פרסום קישורים ו/או העלאת תכנים מיניים או פורנוגרפיים לאתרים ו/או תכנים אשר יפגעו ברגשות גולשים אחרים ו/או אשר צפויים להסב להם נזק.
 6. הגולשים מצהירים בזאת כי ידוע להם כי החברה רשאית לנקוט כנגד גולשים שיפרו הוראות תקנון זה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיהם לצדדי ג ו/או לרשויות כלשהן.
 7. החברה וכל מי מטעמה, לרבות עובדיה ומנהליה, אינם אחראים לזמינות האתר, השירותים ותוכן גולשים, לרבות לצורה, לשלמות, לעדכניות, לדיוק הנתונים, להתאמתם לגולש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקויים אפשריים, לתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב החברה, לנתונים המתקבלים במחשב הגולשים, לאובדן מידע וכו’.
 8. החברה וכל מי מטעמה, לרבות עובדיה ומנהליה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לגולשים ו/או לכל צד ג’ בגין השימוש באתר, לרבות בשירותים, במידע ובתוכן גולשים ו/או הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר, אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 9. האתר כולל גם קישורים שונים למקורות ו/או לאתרים אחרים שאינם שייכים או מופעלים על ידי החברה, בין היתר באמצעות פרסומות ותוכן גולשים, וכוללים פרסומים מאת אתרים, אנשים וגורמים אחרים שאינם האתר (להלן: “תוכן חיצוני”). מובהר כי החברה וכל מי מטעמה, לרבות עובדיה ומנהליה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכן חיצוני ו/או לכל קישור ו/או פרסום ו/או מידע שלא פורסם על ידי האתר. כל שימוש בתוכן חיצוני ו/או הסתמכות עליו יעשה על אחריותם הבלעדית והמלאה של הגולשים בלבד.
 10. החברה רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים של צדדי ג’, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות וכו’. הגולשים פוטרים בזאת את החברה וכל מי מטעמה, לרבות עובדיה ומנהליה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של החברה עצמה.

מדיניות פרטיות הגולשים

 1. הגולשים אינם חייבים למסור פרטים כלשהם לחברה, למעט אלו הנחוצים לצורך רישום לאתר ותשלום בגין רכישת שירותים ו/או מוצרים, ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון הגולשים בלבד. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי הגולשים לצורך רישומם לאתר, לצורך מעקב פנימי ותקשורת עמם הנוגעת לאופן ואפשרויות השימוש השונות באתר ולצורך צירוף הגולשים לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או בדרך אחרת.
 2. הסכמת הגולשים לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים  ו/או  בכל דרך אחרת מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי וההצעות הנוגע לכלל סוגי המכירות.
 3. הגולשים יכולים להסיר בכל עת את פרטיהם מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך באתר ו/או בהודעות שיישלחו אליהם.
 4. החברה רשאית להפעיל ולשלוח אל הגולשים קובצי זיהוי, שיאפשרו לה לזהות את המחשב ממנו הגולשים יוצרים גישה אל האתר (כגון Cookies) וכן להשתמש במידע המתקבל אצלה בעקבות כך.

תוכן גולשים

 1. הגולשים מתחייבים כי כל תוכן (לרבות, תמונה, צילום, וידאו, הקלטה, ציור, איור, טקסט כלשהו וכו’) (להלן גם: “תוכן גולשים”) שיועלה על ידם באתר (לרבות בכל דף אינטרנט הקשור לאתר) כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת לעשות כן.
 2. הגולשים נושאים במלוא האחריות, אזרחית ופלילית, לתוכן גולשים המועלה על ידם, לרבות בגין הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בזכויות קנייניות ו/או חוזיות, והם פוטרים בזאת במפורש את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך. הגולשים מתחייבים בזאת לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד ג’, לרבות רשויות כלשהן, הנוגעת לפעילות הגולשים והעלאת תוכן גולשים.
 3. מובהר בזאת כי החברה וכל מי מטעמה אינם אחראים לטיבו, מהימנותו, נכונותו, שלמותו, עדכניותו, חוקיותו ותפקודו של תוכן גולשים, וכי אין להסתמך על תוכן גולשים.
 4. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציב תנאים ו/או מגבלות ביחס לתוכן גולשים ו/או למחוק אותו.
 5. מובהר בזאת לגולשים כי בעצם העלאת תוכן גולשים לאתר, הנכם מקנים לחברה רשיון שימוש בלתי חוזר ובלתי מוגבל זמן, ללא כל תמורה, להציג, להעתיק, לשווק, להפיץ ולעשות בתוכן הגולשים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה של החברה.

קנין רוחני

 1. מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני מסחר וזכויות יוצרים – בין אם רשומים ובין אם לאו, סודות מסחריים, מאפיינים גרפיים, סגנון עיצובי, פיתוחים, טקסטים, תמונות, צילומים, איורים, וידאו, פורמט, קונספט (להלן: “הקניין הרוחני”) – הינן של החברה בלבד ו/או ספקי   התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין.
 2. הגולשים מתחייבים שלא  להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל או חלק מהקניין הרוחני בלא קבלת הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי שלהחברה.
 3. הגולשים מתחייבים שלא לבצע קישור למידע או לתכנים של אתר או מקור כלשהו המכילים תוכן פוגעני, פורנוגרפי, גזעני, או המעודד לאלימות ואפליה או אשר פועלים בניגוד לחוק או מעודדים פעילות שאינה חוקית.
 4. מובהר בזאת לגולשים כי על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתוכן שנמסר על ידם לפרסום באתר נשארות בבעלות הגולשים. עם זאת, על הגולשים להישמר, שלא להעלות באתר תוכן אשר אינם בעלי זכויות הקניין הרוחני בו. בהעלאת ו/או מסירת תוכן כלשהו לפרסום באתר הגולשים מאשרים בזאת כי הינם בעלי זכויות הקניין הרוחני בו, כי הינם מתירים לחברה לפרסמו כבר רשות וכי הם מקנים לחברה רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש בתוכן לפי שיקול דעתה.

אבטחת מידע באתר

 1. החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע (להלן: “אבטחת המידע”). אבטחת המידע מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה ולאתר, אולם אין בה בטחון מוחלט. לכן, החברה אינה מתחייבת שהשירותים והתוכן באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 2. באתר מיושמים אמצעי אבטחה מהמחמירים בישראל ובהתאם לדרישות חברות כרטיסי האשראי.

תנאים נוספים

 1. החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר ו/או היישומים באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את הגולשים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באתר.
 3. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר בגוף רבים מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד, יחיד /ה או רבים/ות .
 4. תקנון זה יהא כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל דבר ועניין, נתונה לבית המשפט המוסמך לכך במחוז תל-אביב יפו.
 5. גלישה נעימה!